winkelwagen
Stickers bestellen

Leveringsvoorwaarden van deSticker.nl

deSticker.nl zelf uw sticker maken en online bestellen.

deSticker.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
deSticker.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
deSticker.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
   • Wij slaan uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten NIET op!!!!!!
   • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
   • Als u bij deSticker.nl een bestelling plaatst bewaren wij, "indien gewenst", uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens wordenopgeslagen. Hierdoor hoeft u niet bij iedere bestelling uw persoonlijke gegevens in te vullen. Dit is niet verplicht!
   • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
   • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

 • Cookies:
  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. deSticker.nl gebruikt "GEEN" cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek (mits u anders wilt. Deze optie kunt u aanvinken op de site). Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

  Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van deSticker.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

  Algemene voorwaarden DeSticker.nl:
  DeSticker.nl

  Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
  Artikel 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
  a) DeSticker.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: DeSticker.nl ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 08161391. Hierbij horende ook alle bijbehorende handelsnamen bij KVK nummer 08161391.
  b) Opdrachtgever, wederpartij, afnemer, klant of cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van DeSticker.nl wordt gesloten of wenst af te sluiten.
  c) Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
  d) Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of online via één van onze webshops of per email bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van DeSticker.nl.

  e) Offerte, prijsopgave: elk aanbod van DeSticker.nl aan de cliënt, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten, producten of een combinatie daarvan door DeSticker.nl aan de cliënt. f) Intellectuele eigendomsrechten: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie - of chipsrechten en naburige rechten.

  Artikel 2. Toepasselijkheid/ uitvoering
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van DeSticker.nl, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2.2 Door (digitale) ondertekening van een overeenkomst met DeSticker.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van De Sticker.nl en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor DeSticker.nl niet bindend en niet van toepassing.
  2.5 In geval van strijdigheid zullen de algemene voorwaarden van DeSticker.nl de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.
  2.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DeSticker.nl en de cliënt zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

  Artikel 3. Wijziging voorwaarden
  3.1 DeSticker.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.
  3.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website c.q. webshops van DeSticker.nl of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden, tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is vervallen.

  Artikel 4. Offertes
  4.1 Alle door DeSticker.nl gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  4.2 Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte.
  4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht DeSticker.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  4.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  4.5 DeSticker.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  Artikel 5. Onderhandelingen
  5.1 DeSticker.nl kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen opdracht op ieder moment afbreken. De cliënt kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel dat DeSticker.nl een vergoeding betaalt voor eventuele gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

  Artikel 6. Overeenkomsten
  6.1 Een overeenkomst komt tot stand door de mondelinge, schriftelijke, email of per fax bevestiging van de opdracht door de cliënt aan DeSticker.nl, en aanvaarding van de opdracht door DeSticker.nl. Een online aangeboden overeenkomst komt tot stand zodra het online bestelformulier voorzien van online akkoord verklaring is ontvangen. 6.2 Door DeSticker.nl verstrekte leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de levering kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  6.3 Het is cliënt niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DeSticker.nl rechten of plichten uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden.
  6.4 Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DeSticker.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DeSticker.nl worden verstrekt.
  6.5 Na het eindigen van een overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, blijven de bepalingen van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de overeenkomst tussen partijen te blijven gelden. Daartoe behoren in ieder geval de artikelen 11, 13, 14 en 21.

  Artikel 7. Duur van de overeenkomst
  7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit deze algemene voorwaarden of schriftelijk anders bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van het project.
  7.2 Tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden, kan de cliënt een overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
  7.3 Bij annulering van een overeenkomst is cliënt gehouden alle schade en kosten in verband met de annulering aan DeSticker.nl te vergoeden. Onder schade en kosten worden in ieder geval verstaan ingekochte materialen, het tarief van de gewerkte uren en kosten van ingeroepen diensten.
  7.4 Inden cliënt enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft DeSticker.nl het recht alle met betrokken cliënt gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechtelijke interventie vereist is en onverminderd het recht van DeSticker.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

  Artikel 8. Vergoedingen
  8.1 De door de cliënt te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de overeenkomst. Alle prijzen zijn exclusief BTW, eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd, kosten gemaakt door derden, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf -, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  8.2 Alle prijzen op de websites van DeSticker.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  8.3 DeSticker.nl is gerechtigd haar prijzen en tarieven tussentijds te wijzigen. Prijswijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 (twee) maanden na bekendmaking van de prijswijziging per elektronische berichtgeving. Indien Cliënt een prijswijziging niet wenst te accepteren, heeft Cliënt het recht om binnen 1 (één) maand na kennisgeving van de prijswijziging schriftelijk op te zeggen.
  8.4 De prijzen op de websites van DeSticker.nl kunnen door de DeSticker.nl te allen tijde gewijzigd worden. Voor online afgesloten lopende overeenkomsten geldt de prijs die op het moment van het tot stand komen van de online overeenkomst voor de cliënt middels de website of anderszins kenbaar was.

  Artikel 9. Betalingen
  9.1 Alle facturen zullen door de cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de cliënt binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum betalen.
  9.2 Wanneer de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim zijn en over openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De cliënt is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien (15%) van het totale bedrag, met een minimum van EUR 150,-.
  9.3 Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en DeSticker.nl andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is DeSticker.nl bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat de betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.

  Artikel 10. Opschorting
  10.1 Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van DeSticker.nl uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van DeSticker.nl tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de cliënt verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).

  Artikel 11. Geheimhouding
  11.1 DeSticker.nl en cliënt verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. De Sticker.nl en cliënt leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen De Sticker.nl en cliënt.
  11.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
  11.3 Tenzij anders wordt overeengekomen, mag DeSticker.nl de naam van en het werk voor cliënt voor reclamedoeleinden gebruiken.

  Artikel 12. Voorbehoud en eigendom van rechten
  12.1 Alle aan de cliënt geleverde zaken blijven eigendom van DeSticker.nl, totdat alle bedragen die de cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 9 van de algemene voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan DeSticker.nl zijn voldaan.
  12.2 Rechten worden aan de cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

  Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  13.1 Aansprakelijkheid van DeSticker.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien de cliënt DeSticker.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een termijn ter zuivering van de tekortkoming en DeSticker.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient en zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Sticker.nl in staat is adequaat te reageren.
  13.2 DeSticker.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  13.3 De aansprakelijkheid voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, van De Gouden Sticker.nl is te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat uit hoofde van de overeenkomst aan cliënt in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot het bedrag gelijk aan hetgeen DeSticker.nl in de voorgaande drie maanden aan cliënt in rekening heeft gebracht. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan EUR 1.000,00
  13.4 DeSticker.nl zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

  • - onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever.
   - verlies van gegevens. Cliënt zal zorg dragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door cliënt aan DeSticker.nl ter beschikking worden gesteld.
   - iedere tekortkoming van cliënt bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • 13.5 DeSticker.nl zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien cliënt de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
  13.6 Cliënt vrijwaart DeSticker.nl voor alle aanspraken van derden uit hoofde van rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, die deze beweren te hebben of geldend kunnen maken op goederen en digitale bestanden die DeSticker.nl in het kader van de uitvoering van de cliënt heeft ontvangen. Ook vrijwaart de cliënt De Sticker.nl van alle aanspraken voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.
  13.7 DeSticker.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en nalaten van cliënt of door cliënt ingeschakelde derden. 13.8 Cliënt vrijwaart DeSticker.nl tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit, de door DeSticker.nl ten behoeve van cliënt verrichtte prestaties.
  13.9 De in dit artikel en in deze algemene voorwaarden beschreven aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen van DeSticker.nl worden mede bedongen ten behoeve van door hem ingeschakelde derden.
  13.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt de schade zo spoedig mogelijk nadat het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen drie maanden daarna, schriftelijk bij DeSticker.nl meldt.

  Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
  14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DeSticker.nl of diens licentiegevers.
  14.2 De cliënt verkrijgt uitsluitend een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom.
  14.3 De cliënt onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.
  14.4 Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. Het is De Sticker.nl of haar leveranciers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien DeSticker.nl door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
  14.5 Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere overeenkomst bepalen dat DeSticker.nl het intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat de cliënt alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.
  14.6 Het overgedragen van het intellectuele eigendom zal gepaard gaan met een door De Sticker.nl gestelde vergoeding (geld), indien anders overeengekomen, welke door de cliënt zal moeten worden voldaan alvorens het intellectuele eigendom wordt overgedragen.
  14.7 Voor zover voor de overdracht van de in dit artikel (14.5) bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal DeSticker.nl een zodanige akte op eerste verzoek van de cliënt ondertekenen.

  Artikel 15. Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)
  15.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(-sgevaar), revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen, uitsluiting, rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of – elektriciteitsnetwerken van derden, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie- en internetverbindingen, storingen in het bedrijf, breuk aan machines, verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie DeSticker.nl bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
  15.2 Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomt schriftelijk te beëindigen. De cliënt blijft, waar dit van toepassing is, in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.
  15.3 Wanneer DeSticker.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DeSticker.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  15.4 DeSticker.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van in dit artikel genoemde oorzaken en omstandigheden.

  Artikel 16. (Tussentijdse) Beëindiging
  16.1 Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden.
  16.2 DeSticker.nl kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer de cliënt – al dan niet voorlopig – surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, wanneer ten aanzien de cliënt faillissement wordt aangevraagd of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren, wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.
  16.3 Indien de cliënt op het moment van ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij DeSticker.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
  16.4 Bedragen die DeSticker.nl vóór de ontbinding heeft gefactureerd, of nog gefactureerd dienen te worden, in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in artikel 16.3 bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  16.5 Bij beëindiging van de overeenkomst door DeSticker.nl als bepaald in dit artikel heeft de cliënt geen recht op enige schadevergoeding.

  Artikel 17. Diversen
  17.1 DeSticker.nl kan haar rechten en verplichtingen voorvloeiend uit een overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar onderneming.
  17.2 De cliënt kan de rechten en verplichtingen voorvloeiend uit een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet zonder toestemming van DeSticker.nl aan derden overdragen. DeSticker.nl zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
  17.3 De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden door De Sticker.nl.

  Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen
  18.1 Deze algemene voorwaarden en alle daaronder vallende overeenkomsten, offertes en overige stukken en rechtsbetrekkingen waarbij DeSticker.nl partij is, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Wegens koopverdrag wordt uitgesloten.
  18.2 Alle geschillen die tussen de partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van DeSticker.nl. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van DeSticker.nl.

  Artikel 19. Personeel
  19.1 Opdrachtgever zal werknemers van DeSticker.nl die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
  19.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen opdrachtgever en DeSticker.nl voorduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van De Sticker.nl in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeSticker.nl. Onder werknemers van DeSticker.nl worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van DeSticker.nl of één van de aan DeSticker.nl gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van De Sticker.nl of van één van de aan DeSticker.nl gelieerde ondernemingen waren.

  Artikel 20. Garantie
  20.1 Met betrekking tot producten van derden is DeSticker.nl tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer DeSticker.nl liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de cliënt zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

  Artikel 21. Auteursrecht en gebruiksrechten
  21.1 DeSticker.nl en cliënt doen uitdrukkelijk geen afstand van de rechten die hen doen toekomen op grond van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd op de door De Sticker.nl gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat nadat de overeengekomen vergoeding voor de opdacht is voldaan.
  21.2 Het is cliënt, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Sticker.nl, niet toegestaan het product aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. DeSticker.nl zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
  21.3 Het is DeSticker.nl toegestaan het product te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. DeSticker.nl zal toestemming van cliënt behoeven indien zij nog niet zelf tot het gebruik is overgegaan.

  Artikel 22. Copyright en gebruik beeldmerken
  22.1 DeSticker.nl gaat ervan uit dat de cliënt die een Overeenkomst tot stand brengt waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, cliënt hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo / beeldmerk.
  22.2 DeSticker.nl zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de cliënt daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo / beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de cliënt.
  22.3 DeSticker.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door cliënt bestelde logos / beeldmerken.
  22.4 DeSticker.nl produceert enkel en alleen Producten waarin een logo of beeldmerk is opgenomen in opdracht van de cliënt.

  Artikel 23. Voorzieningen en inzet opdrachtgever
  23.1 Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het benodigde materiaal en/of gegevens.
  23.2 De noodzakelijke inzet van cliënt dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Wordt de voortgang van de werkzaamheden belemmerd door aan cliënt toe te rekenen omstandigheden, dan zal dit schriftelijk worden gemeld aan DeSticker.nl en zal, indien dit leidt tot vertraging of extra kosten, DeSticker.nl opgave doen van de consequenties hiervan voor de werkzaamheden.

  Artikel 24. Wijzigingen in een opdracht en/of correcties
  24.1 Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is DeSticker.nl tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voor zover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan DeSticker.nl door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.
  24.2 In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl De Sticker.nl reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.
  24.3 Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is De Sticker.nl gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

  Artikel 25. Meer- en minderwerk
  25.1 Indien DeSticker.nl van mening is dat na afsluiting van de overeenkomst, een door cliënt aangegeven wijziging een meerwerkopdracht is, zal DeSticker.nl daarvan melding doen aan cliënt alvorens tot uitvoering over te gaan.
  25.2 Meerwerk zal tegen het geldende uurtarief, vermeerderd met eventuele kosten worden doorgevoerd.
  25.3 Minderwerk is voor risico van opdrachtgever en kan, indien anders schriftelijk overeengekomen, nimmer leiden tot vermindering van het overeengekomen bedrag.

  Hoofdstuk 2. Online afgesloten overeenkomsten
  De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen uit hoofdstuk 1 (algemene bepalingen), van toepassing op online afgesloten overeenkomsten

  Artikel 26. Recht van retour
  26.1 Volgens de wet 'Kopen op afstand' heeft de cliënt recht van retour op artikelen, besteld via het internet. Bij DeSticker.nl geldt het recht van retour alleen op producten waaraan geen maatwerk is verricht. Derhalve zijn de volgende producten uitgesloten van het recht van retour: plakletters, stickers, logo's, spandoeken, naamborden, reclameborden, canvas, foto/poster print. Voor artikelen waarvoor het recht van retour wel van toepassing is geldt een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen. Het product dient binnen deze periode, in originele verpakking, terug gezonden te worden aan DeSticker.nl. De portokosten van de retourzending komen voor rekening van de klant DeSticker.nl zal binnen 30 dagen na retour ontvangst de order crediteren en eventuele betalingen terugstorten.
  26.2 Voor de inhoud van de door de cliënt bestelde teksten of figuren of aangeleverde bestanden is de cliënt zelf verantwoordelijk. Doordat DeSticker.nl de cliënt zijn opdracht aannemen en de door de cliënt bestelde producten leveren nemen wij geen verantwoordelijkheid hiervoor. DeSticker.nl staat dus ook niet garant voor eventuele schrijffouten of onvolledigheden. DeSticker.nl is tot geen andere garantie gehouden dan in deze algemene voorwaarden bepaald.

  Artikel 27. Betaling
  27.1 De cliënt dient de door hem krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling (Ideal, eenmalige machtiging, Paypal, Creditcard, zelf overmaken, Degene) dan wel onder rembours bij aflevering aan DeSticker.nl te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting.De rembourskosten komen voor rekening van de Koper.
  27.2 Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 30 dagen schriftelijk ter kennis van DeSticker.nl worden gebracht.

  Artikel 28. Levering en risico
  28.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds af levering. De Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd.
  28.2 De cliënt draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen de afleveringstijdstippen.
  28.3 Risico en eventuele schade door het verwijderen van de Producten vallen altijd onder verantwoordelijkheid van de cliënt.
  28.4 DeSticker.nl heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren.

  Artikel 29. Privacy
  29.1 DeSticker.nl dient bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht te nemen zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
  29.2. Indien de cliënt aan DeSticker.nl te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per post, telefoon,e-mail en dergelijke te willen ontvangen, dient deze wens gerespecteerd te worden.
  29.3 Indien DeSticker.nl het initiatief neemt tot het (laten) voeren van een commercieel telefoongesprek, dient de identiteit van het bedrijf en het commerciële doel van het gesprek aan het begin daarvan duidelijk gemaakt worden en zal het gesprek afgebroken worden indien cliënt daartoe de wens te kennen geeft. Gegevens: grote straat 237a 7622GJ Borne info@desticker.nl Mocht u na het lezen van onze Algemene voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk contact op. Retourrecht* Niet tevreden met uw bestelling? Als u de bestelling heeft ontvangen heeft u 7 dagen de tijd om het te ruilen of terug te sturen. Dit geld niet voor "gepersonaliseerde"-stickers zoals uw naam, bedrijf, website e.d. Alleen alle standaardafbeelding mogen geretourneerd worden.
  U dient ons daar wel eerst schriftelijk van op de hoogte te stellen door middel van een "aangetekende" brief en voeg het retourproduct onbeschadigd en ongebruikt toe. Vermeld altijd uw ordernummer en een duidelijke reden!
  Verder kunnen wij geen garantie geven over het eindresultaat.
  Luchtbellen, kreukels en het loslaten van de letters/afbeeldingen vallen hieronder. Als u de plakinstructie goed heeft doorgelezen en heeft uitgevoerd, heeft u er alles aan gedaan om het tot een goed eindresultaat te brengen.
  deSticker.nl

  © 2011 deSticker.nl online stickers maken | links | leveringsvoorwaarden | informatie | overzicht | galerij | Webdesign: 73orange.nl

  auto stickers   |   stripes   |   auto reclame   |   reclame belettering   |   babykamer   |   kinderkamer   |   interieurstickers   |   muurstickers   |   wandstickers   |   stickers   |   buiten stickers   |   raamstickers   |   plakletters   |   fietsstickers   |   stickers bestellen